خدمات اندازه گیری شرکت بینش ساز سپهر :

اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی

شرکت بینش ساز سپهر ارایه دهنده دارنده بهترین و به روز ترین دستگاه ها و تجهیزات اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی می باشد

عوامل زیان آور فیزیکی چیست ؟

عواملی هستند که ماهيت انرژي دارند. به عبارت ديگر انرژي هاي زيان آور در محيط کار می باشند و به واسطه انرژی موجود در این عوامل برای انسان اسیب رسان می باشند .
Click Here

شرح خدمات :

توضیحات :

1. صداسنجی ساده

-

2. صداسنجی با آنالیز فرکانسی در 8اکتاوباند

-

3. دزیمتری و تعیین ترازمعادل مواجهه صدا

کل شیفت پوشش داده شود .

4. LEQ

-

5. سنجش روشنایی عمومی به روش شبکه ای

روز / شب

6. سنجش روشنایی موضعی

روز به ازای هر سطح / شب به ازای هر سطح

7. سنجش روشنایی به روش الگویی

کارگاه های بزرگ با منابع خطی پیوسته و جدا و منابع نقطه ای

8. سنجش پرتو UVA

-

9. سنجش پرتو UV-B,C

-

10. سنجش پرتو IR

-

11. سنجش استرس حرارتی WBGT

پایش در سه موضع سر، کمر، پا

12. سنجش استرس سرمایی ECT

-

13. اندازه گیری و ارزیابی شاخص های سایکومتریک

سرعت جریان هوا/دما/رطوبت نسبی/نقطه شبنم

14. سنجش امواج ELF

اندازه گیری شدت میدان در بازه elf در سه محور و محاسبه برایند هندسی

15. سنجش میدان الکتریکی

اندازه گیری شدت میدان خارج از بازه elf در سه محور و محاسبه برایند هندسی

16. سنجش میدان مغناطیسی

اندازه گیری شدت میدان خارج از بازه elf در سه محور و محاسبه برایند هندسی

17. سنجش ارتعاش تمام بدن

سه محور و محاسبه برایند هندسی

18. سنجش ارتعاش دست-بازو

سه محور و محاسبه برایند هندسی

19. سنجش درخشندگی

-

20. ارزیابی ارگونومیک پوسچرهای کاری

براساس روش های استاندارد

21. ارزیابی استرس شغلی

H.S.E به روش / OSIPOW به روش

اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی

شرکت بینش ساز سپهر مجهز به آزمایشگاهیی اختصاصی جهت ارائه قابل اعتماد ترین نتایج می باشد .

عوامل زیان آور شیمیایی چیست ؟

عوامل شیمیایی در محیط کار در برگیرنده تمام مواد اولیه ، بینابینی و فراورده های اصلی که در صنعت بکار میروند یا تولید میشوند ، میباشند. این مواد که به شکل گاز مایع و یا جامد هستند ممکن است به صورت طبیعی یا مصنوعی بوده و یا با منشاء گیاهی وحیوانی باشد.
Click Here

شرح خدمات :

توضیحات :

22. سنجش و تعیین مقدار گرد و غبار کلی

NIOSH 0500

23. سنجش و تعیین مقدار گرد و غبار قابل استنشاق

NIOSH 0600

24. سنجش و تعیین مقدار عناصر فلزی به ازای هر فلز

NIOSH 7300

25. سنجش و تعیین مقدار BTEX

NIOSH 1501

26. سنجش و تعیین مقدار ترکیبات آلی

GC-HPLC

27. سنجش و تعیین مقدار بلندمدت گازها و بخارات معدنی شامل اسیدها، قلیاها و گازها

IC-TITRATION

28. سنجش و تعیین مقدار الیاف آزبست

NIOSH 7400

29. سنجش و تعیین مقدار سیلیس

NIOSH 7602/7500

30. سنجش و تعیین مقدار میست روغن معدنی (Z1)

NIOSH 5026 / NIOSH 5524

31. سنجش و تعیین مقدار فیوم آسفالت

NIOSH 5042 / OSHA58

32. سنجش و تعیین مقدار بایو آئروسل ها و میکروارگانیسم ها

NIOSH 0800

33. شناسایی و تعیین درصد آلاینده های مجهول

GC-MASS / XRF / XRD

پایش بیولوژیک

شرکت بینش ساز سپهر اولین ارائه دهنده خدمات پایش بیولوژیک به صنایع مختلف بر پایه انجام تحقیقات گستردهدر زمینه پایش بیولوژیک به ویژه پایش بیولوژیک بنزن می باشد .

پایش بیولوژیک چیست ؟

هدف از پایش بیولوژیک، ارزیابی ترکیبات شیمیایی و متابولیتها در بافتها و یا مایعات بدن میباشد. پایش بیولوژیک به دو بخش، پایش مواجهه و پایش اثر، که بهترتیب با شاخصهای دوز داخلی و اثر مورد استفاده قرار میگیرد.
Click Here

شرح خدمات :

توضیحات :

34. تعیین مقدار ارتوکروزول در ادرار

-

35. تعیین مقدار ترانس ترانس موکونیک اسید در ادرار

-

36. تعیین مقدار سرب در خون

-

37. ارزیابی سیستم تهویه براساس استاندارد ASHRAE

به ازای هر دریچه یا دهانه

38. دتکتور تیوپ

جهت بررسی کیفی

39. بازدید

-

درخواست آنلاین خدمات