بازرسی فنی و ایمنی سیستم اتصال به زمین :

برق به عنوان منبع اصلی انرژی در صنایع می باشد . به منظور پیشگیری از برق گرفتگی افراد ، حفاظت تجهیزات و جلوگیری از آتش سوزی های ناشی از برق ، سیستم اتصال به زمین طراحی و اجرا میگردد حصول اطمینان از عملکرد موثر این سیستم ، کمک شایانی در دستیابی به اهداف فوق می نماید . بازرسی ایمنی فنی و ایمنی از سیستم های اتصال به زمین در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد .

از جمله الزامات قانونی کار میتوان به آیین نامه ذیل اشاره نمود :

آیین نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه ها
بررسی و اندازه گیری مقاومت الکتریکی الکترود زمین
بررسی و اندازه گیری مقاومت الکتریکی سیستم اتصال به زمین
بررسی و ارزیابی هم بندی الکتریکی اصلی و اضافی
ارزیابی ریسک سیستم های حفاظت در برابرصاعقه و اضافه ولتاژ های گذرا
بررسی و تست سیستم های حفاظت در برابر صاعقه
درخواست آنلاین خدمات